EN

Väsentlighetsanalys

Varje relevant fokusområde har bedömts utifrån:

  • vilken betydelse området har för Wallenstams intressenter
  • vilken direkt påverkan området har för Wallenstams verksamhet

De frågor som har har både stor betydelse för intressenterna och en stor påverkan för Wallenstam, är de som prioriteras.

Initialt har vi genomfört en bred kartläggning genom insamling i enkätform. Analysen, som visar att våra viktigaste intressentgrupper är relativit samstämmiga i sina kärnfrågor, resulterade i elva identifierade fokusområden som Wallenstam prioriterar, utvecklar och följer upp under affärsplanen.

Väsentliga hållbarhetsområden:

Leverantörskedja

I vår verksamhet anlitar vi fler än 6 000 leverantörer, bland annat våra Wallenstam Partners som utför fastighetsskötsel och underhåll och byggentreprenörer som är delaktiga i vår nyproduktionsverksamhet. Vi köper varor och tjänster från bland annat energi-, it- och telebolag, och lånar kapital från banker. Dessutom anlitar vi konsulter såsom teknikkonsulter och arkitekter med flera. Ofta anlitar leverantörerna i sin tur underleverantörer.

Vanligen har våra leverantörer sin hemvist i Sverige, men till exempel inköp av byggmaterial etc görs även i andra länder i Europa och övriga världen.

Vår Uppförandepolicy understryker de policys och riktlinjer som styr Wallenstamkoncernen i förhållande till medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners. Målsättningen är att ha ett miljömässigt, socialt och affärsmässigt engagemang i allt vi gör och bygger på att följa lagar och regler liksom att tillämpa ansvarsfulla affärsmetoder som präglas av hög affärsmoral och god affärssed.

Det är viktigt för oss att våra Wallenstam Partners och leverantörer arbetar i linje med våra värderingar och på det sätt som vi bedriver vår verksamhet, och vi arbetar för att utbilda och informera våra leverantörer och entreprenörer om innehållet i uppförandepolicyn.