EN

"Wallenstam är ett bolag med långsiktigt fokus, där vi levererar över tid oavsett konjunkturläge. Vi följer vår affärsplan, något som bidrar till att aktieägare, finansiärer, medarbetare och andra i vår omvärld vet vad vi som bolag vill göra och vart vi ska. Det skapar transparens, förutsägbarhet och trygghet för våra intressenter, och bidrar till en mindre volatil aktie."

Susann Linde CFO och IR-ansvarig

Investera i Wallenstam

Möt vår styrelseordförande Lars-Åke Bokenberger

Substansvärdesökning kr/aktie

Målet att under perioden 2019-2023 uppnå en substansvärdesökning om 20 kr/aktie motsvarar en ökning om 50 % från och med den 1 oktober 2018.

Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2018 till 39,60 kr/aktie vilket är startpunkten för mätningen. Den 30 juni 2022 uppgick substansvärdet till 60,10 kr/aktie, en total ökning om 20,50 kr/aktie hittills i affärsplanen. Målet är således uppnått!

Substansvärdet beskriver koncernens samlade värde och innefattar eget kapital samt uppskjuten skatteskuld. Substansvärdesökningen skapas genom framgångsrik uthyrning, effektiv förvaltning, värdeskapande investeringar, kostnadseffektiv nyproduktion och en god affärsverksamhet.