EN

Revisionsutskott

Inget formellt revisionsutskott har utsetts inom Wallenstams styrelse. Istället fullgör styrelsen i sin helhet revisionsutskottets uppgifter då styrelsen anser att man på detta vis mer ändamålsenligt kan fullgöra de uppgifter som åligger revisionsutskottet. Styrelsens arbete i dessa frågor regleras i styrelsens arbetsordning.