EN

Restriktioner för återköp

För återköpen gäller ett antal restriktioner. Dessa följer av bolagsstämmans beslut, lagstiftning och andra regler. Begränsningarna är:

  • 10-procentsregel. Wallenstam får högst äga 10 % av de egna aktierna vid ett givet tillfälle.
  • Fritt eget kapital. Endast fritt eget kapital får nyttjas för återköp av egna aktier.
  • Insiderregeln. Inga köp får ske under en period av 30 dagar före rapportdatum samt under själva rapportdagen. Wallenstam anses då ha så god information om resultatet att man är att betrakta som en insider.
  • Kursintervallet på börsen. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
  • Allmänna återköpsregler. Bland dessa kan nämnas att Wallenstam inte får påverka handeln i den egna aktien genom att köpa mer än 25 % av det genomsnittliga antal aktier per dag som omsatts under de fyra föregående kalenderveckorna. Undantag medges för så kallade blockaffärer.

Offentliggörande av återköp

Wallenstams återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Stockholmsbörsens hemsida, som uppdateras dagligen.