EN

Omvärld

Omvärldsrisker är främst kopplade till risker som ligger utanför vår verksamhet, exempelvis i form av förändrade marknadsförutsättningar.

Värdet på fastigheterna påverkas både av vårt agerande i fastighetsförvaltningen och av det allmänna marknadsläget. Fastigheter i attraktiva lägen minskar risken för värdenedgång i lågkonjunktur. Per den 30 september 2022 uppgår det bedömda marknadsvärdet till cirka 65 Mdr. En värdeförändring på +/-10 % motsvarar en värdeförändring om cirka 6,5 Mdr. Små förändringar i direktavkastningskravet ger stora förändringar på värdet. En generell förändring av fastigheternas direktavkastningskrav med 0,25 procentenheter motsvarar cirka -4,2 Mdr eller +4,9 Mdr.

Faktorer som räntehöjningar ger ökade kostnader och stor påverkan på resultatet. Wallenstams hantering innefattar en låneportfölj med olika löptider, där lånen är fördelade mellan olika kreditformer och kreditgivare. Räntederivat används för riskspridning.

Utbud och efterfrågan på Wallenstams produkter kan variera över tid. Wallenstam äger och förvaltar fastigheter i attraktiva områden som kännetecknas av tillväxt och stark efterfrågan. Vi har en flexibel affärsmodell som ger möjlighet att anpassa utbud, upplåtelseform, etc, vid förändrad efterfrågan. Lyhördhet för marknadsutvecklingen liksom framförhållning är två nyckelfaktorer.

Wallenstam följer utvecklingen i lagstiftning och regelverk kopplat till frågor som rör vår verksamhet. Rättsfall och regelförändringar som kan leda till ändrade förutsättningar tolkas och vi är proaktiva för att kunna möta nya krav, praxis och lagar.

Känslighetsanalys kassaflöde 2021-12-31 Mkr
Hyresförändring bostäder, 1 % 12,1
Hyresförändring omförhandlingsbara lokalkontrakt, 1 % 1,2
Förändring av driftkostnader, 1 % 5,7
Förändring av låneräntan, 1 procentenhet (årsbasis) 125
Känslighetsanalys, Fastighetsvärde vid
andra direktavkastningskrav 2021-12-31
Mkr
0,50 procentenheter lägre 74 214
0,25 procentenheter lägre 68 626
0,10 procentenheter lägre 65 726
Fastighetsvärde enligt vår bedömning 63 949
0,10 procentenheter högre 62 283
0,25 procentenheter högre 59 969
0,50 procentenheter högre 56 536