EN

Koncernens styrning

Bolagsstyrningen i Wallenstam utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, samt Nordiska börsens regelverk. Wallenstams styrelse och ledning strävar efter att Wallenstam ska leva upp till de krav som Stockholmsbörsen, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget. Genom öppenhet och tillgänglighet strävar Wallenstam efter att ge insikt i beslutsvägar, ansvar, befogenheter och kontrollsystem.

Wallenstam tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser redovisas och motiveras i bolagsstyrningsrapporten, enligt kodens princip "följ eller förklara".

Wallenstams bolagsstyrningsrapport 2023

För tidigare bolagsstyrningsrapporter, se respektive årsredovisning här.

Beslut i flera bolagsorgan påverkar koncernen

Koncernens styrning och utveckling påverkas av beslut i en rad bolagsorgan. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Wallenstams bolagsordning, fatta beslut rörande styrelsens sammansättning och andra centrala frågor.

I styrelsen avgörs bland annat ärenden rörande större investeringar samt frågor avseende koncernens strategiska inriktning och dess organisation. Nedan presenteras Wallenstams styrningsstruktur för bolagsstyrning.