EN

Erbjuder efterfrågad produkt på utvalda tillväxtmarknader

Vi bygger och förvaltar hyresrätter för boende i attraktiva lägen i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Vårt kommersiella bestånd, som till största delen består av kontorsytor, är koncentrerat till Göteborgs innerstad. Vår affärsmodell och  koncentrationsstrategi är en bra grund för värdeutveckling och hög uthyrningsgrad.

Ansvarsfullt företagande

Med vår långa erfarenhet av fastighetsförvaltning, byggnation och kommersiella liksom privata kunders villkor och önskemål har vi god kunskap om stadsutveckling för en levande stad. De hyresrätter som vi bygger och förvaltar är viktiga för samhället och dess utveckling. I kombination med innovation och investeringar i klimat och miljö, samt socialt engagemang på de orter vi verkar, arbetar vi för att bidra till ett hållbart samhälle.

Utdelning

Utdelningen baseras på förvaltningsresultatet, vilket genereras av verksamheten. Utdelningen beräknas över tid uppgå till cirka en tredjedel av förvaltningsresultatet. Läs mer om Wallenstams utdelningspolicy.

Utdelning för respektive verksamhetsår, kr/aktie*:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0,32 0,50 0,57 0,75 0,85 0,90 0,95 0,25 0,60 0,60 0,60 0,50

* omräknat för aktiesplit 2:1 i maj 2022. 

Parametrar som i olika omfattning påverkar bolagets utveckling på kort och lång sikt

  • Attraktiva fastigheter och god förvaltning resulterar i nöjda hyresgäster, stabil uthyrningsgrad och hyresintäkt samt goda affärsmöjligheter för verksamheten.
  • Tillgång till mark i rätt lägen är en avgörande faktor för att säkerställa nyproduktion av bostäder och kräver dagligen strategiskt och praktiskt arbete.
  • Trygg finansiering är väsentligt, då tillgången till kapital är en nödvändig resurs för verksamheten och en förutsättning för att kunna utveckla och expandera i önskad omfattning.
  • God företagskultur och utveckling av kompetens för att attrahera och engagera rätt medarbetare är en viktig framgångsfaktor för fortsatt utveckling.
  • Marknadsläget och marknadens villkor, vilka förändras över tid, påverkar fastigheternas värde. Fastigheter i attraktiva lägen där efterfrågan är hög över tid genererar en god avkastning och bra värdetillväxt.