EN

Erbjuder efterfrågad produkt på utvalda tillväxtmarknader

Vi bygger och förvaltar hyresrätter för boende i attraktiva lägen i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Vårt kommersiella bestånd, som till största delen består av kontorsytor, är koncentrerat till Göteborgs innerstad. Vår affärsmodell och  koncentrationsstrategi är en bra grund för värdeutveckling och hög uthyrningsgrad oavsett konjunkturläge.

Ansvarsfullt företagande

Med vår långa erfarenhet av fastighetsförvaltning, byggnation och kommersiella liksom privata kunders villkor och önskemål har vi god kunskap om stadsutveckling för en levande stad. De hyresrätter som vi bygger och förvaltar är viktiga för samhället och dess utveckling. I kombination med innovation och investeringar i klimat och miljö som även minskar driftkostnader, samt socialt engagemang på de orter vi verkar, arbetar vi för att bidra till ett bättre samhälle.

Vi har en massiv investeringsportfölj och skapar genom byggnation de närmsta åren vår egen värdetillväxt. Det gör vi i en miljö med extremt låg tillväxt och ett väldigt lågt ränteläge.

— HANS WALLENSTAM, VD

Utdelning

Det redovisade resultatet ska i första hand återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt utveckling av koncernens kärnverksamhet och därigenom skapa en ökad substanstillväxt. Läs mer om Wallenstams utdelningspolicy.

Utdelning för respektive verksamhetsår, kr/aktie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,63 1,00 1,13 1,50 1,70 1,80 1,90 0,50 1,20

 

Parametrar som i olika omfattning påverkar bolagets utveckling på kort och lång sikt

  • Attraktiva fastigheter och god förvaltning resulterar i nöjda hyresgäster, stabil uthyrningsgrad och hyresintäkt samt goda affärsmöjligheter för verksamheten.
  • Tillgång till mark i rätt lägen är en avgörande faktor för att säkerställa nyproduktion av bostäder och kräver dagligen strategiskt och praktiskt arbete.
  • Trygg finansiering är väsentligt, då tillgången till kapital är en nödvändig resurs för verksamheten och en förutsättning för att kunna utveckla och expandera i önskad omfattning.
  • God företagskultur och utveckling av kompetens för att attrahera och engagera rätt medarbetare är en viktig framgångsfaktor för fortsatt utveckling.
  • Marknadsläget och marknadens villkor, vilka förändras över tid, påverkar fastigheternas värde. Fastigheter i attraktiva lägen där efterfrågan är hög över tid genererar en god avkastning och bra värdetillväxt.