ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

  • Arbetar för att bidra till stabila områden med hyresgäster som trivs och är nöjda.
  • Satsar på miljöinvesteringar och socialt engagemang för ett bättre samhälle.
  • Har en stark finansiell ställning med hög soliditet och låg belåningsgrad.

Vi har en massiv investeringsportfölj och skapar genom byggnation de närmsta åren vår egen värdetillväxt. Det gör vi i en miljö med extremt låg tillväxt och ett väldigt lågt ränteläge.

— HANS WALLENSTAM, VD

WALLENSTAMAKTIENS KURSUTVECKLING 2001–2015

Aktiens avkastning

PARAMETRAR SOM I OLIKA OMFATTNING PÅVERKAR BOLAGETS UTVECKLING PÅ KORT OCH LÅNG SIKT

  • Attraktiva fastigheter och god förvaltning resulterar i nöjda hyresgäster, stabil uthyrningsgrad och hyresintäkt samt goda affärsmöjligheter för verksamheten.
  • Tillgång till mark i rätt lägen är en avgörande faktor för att säkerställa nyproduktion av bostäder och kräver dagligt strategiskt och praktiskt arbete.
  • Trygg finansiering då tillgången till kapital är en nödvändig resurs för verksamheten och en förutsättning för att kunna utveckla och expandera i önskad omfattning.
  • God företagskultur och kompetens för att attrahera och engagera rätt personal är en viktig framgångsfaktor för fortsatt utveckling.
  • Marknadsläget och marknadens villkor, vilka förändras över tid, påverkar fastigheternas värde. Fastigheter i attraktiva lägen där efterfrågan är hög över tid genererar en god avkastning och bra värdetillväxt.