Skapar tillväxt genom kostnadseffektiv nybyggnation och effektiv förvaltning

Vi planerar framtida investeringar i nyproduktion om cirka 3 Mdr per år, och vi visar en värdetillväxt, tack vare kostnadseffektiv nybyggnation, i färdigställda hyresrättsprojekt på i snitt 30–40 % per investerad krona. Tillsammans med effektiv förvaltning och framgångsrik uthyrningsverksamhet bidrar det till värdeskapande, genom eget arbete, som gynnar både bolaget och aktieägare.

Ansvarsfullt företagande

Med vår långa erfarenhet av fastighetsförvaltning, bostadsbyggnation och kommersiella liksom privata kunders villkor och önskemål har vi god kunskap om stadsutveckling för en levande stad. I kombination med innovation och investeringar i klimat och miljö som även minskar driftkostnader, samt socialt engagemang på de orter vi verkar, arbetar vi för att bidra till ett bättre samhälle.

Vi har en massiv investeringsportfölj och skapar genom byggnation de närmsta åren vår egen värdetillväxt. Det gör vi i en miljö med extremt låg tillväxt och ett väldigt lågt ränteläge.

— HANS WALLENSTAM, VD

Utdelning

Det redovisade resultatet ska i första hand återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt utveckling av koncernens kärnverksamhet och därigenom skapa en ökad substanstillväxt. Läs mer om Wallenstams utdelningspolicy.

Utdelning för respektive verksamhetsår, kr/aktie:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,63 1,00 1,13 1,50 1,70 1,80 1,90

Wallenstam genomför återköp, en aktieägarvänlig åtgärd som fördelar övervärdet till aktieägarna. Läs mer om Wallenstams återköp.

Parametrar som i olika omfattning påverkar bolagets utveckling på kort och lång sikt

  • Attraktiva fastigheter och god förvaltning resulterar i nöjda hyresgäster, stabil uthyrningsgrad och hyresintäkt samt goda affärsmöjligheter för verksamheten.
  • Tillgång till mark i rätt lägen är en avgörande faktor för att säkerställa nyproduktion av bostäder och kräver dagligen strategiskt och praktiskt arbete.
  • Trygg finansiering då tillgången till kapital är en nödvändig resurs för verksamheten och en förutsättning för att kunna utveckla och expandera i önskad omfattning.
  • God företagskultur och utveckling av kompetens för att attrahera och engagera rätt personal är en viktig framgångsfaktor för fortsatt utveckling.
  • Marknadsläget och marknadens villkor, vilka förändras över tid, påverkar fastigheternas värde. Fastigheter i attraktiva lägen där efterfrågan är hög över tid genererar en god avkastning och bra värdetillväxt.