Intressentdialog

De intressentgrupper som bedömts som primära har en direkt påverkan på Wallenstams organisation, alternativt Wallenstam har en direkt påverkan på dem, såsom kunder, leverantörer och samarbetspartners, aktieägare, medarbetare samt staden. Därutöver finns andra viktiga intressentgrupper, såsom media, branschorganisationer, ideella organisationer, etc.

Vi har en kontinuerlig dialog med våra intressenter genom exempelvis nyhetsbrev, pressinformation, finansiella rapporter, muntliga presentationer, kontinuerliga möten, uppföljningar, analyser samt genom undersökningar som NMI, NKI, varumärkesanalys, investerarenkäter, etc.

I kontakten med intressenterna har ett antal olika hållbarhetsområden identifierats som viktiga. Med utgångspunkt i dessa har en väsentlighetsanalys genomförts, och resulterat i prioriterade områden för Wallenstams hållbarhetsarbete.

Väsentlighetsanalys

Varje relevant aspekt har bedömts utifrån:

  • vilken betydelse aspekten har för Wallenstams intressenter
  • vilken direkt påverkan aspekten har på Wallenstams verksamhet

De frågor som har har både stor betydelse för intressenterna och en stor påverkan på Wallenstam, är de som prioriteras.

Initialt har vi genomfört en bred kartläggning genom insamling i enkätform, där vi fick in cirka 850 svar från personer i olika intressentgrupper. Analysen, som visar att våra viktigaste intressentgrupper är relativit samstämmiga i sina kärnfrågor, resulterade i åtta identifierade aspekter som Wallenstam prioriterar, utvecklar och följer upp under affärsplanen. Vi avser att kontinuerligt fördjupa dialogen och kalibrera resultatet genom exempelvis intervjuer med utvalda intressenter.

Fokusområden
De åtta aspekterna som redovisas i vår hållbarhetsrapportering kan sammanfattas i följande fokusområden:

  • ta ett aktivt samhällsansvar,
  • bidra till en minskad resursanvändning,
  • satsa på förnybara energikällor och energieffektiv byggnation,
  • kontinuerligt förbättra fastigheternas miljöstatus och prestanda, samt
  • värdeskapande genom lönsam utveckling.

Leverantörskedja

I vår verksamhet anlitar vi cirka 3 800 leverantörer, bland annat våra Wallenstam Partners som utför fastighetsskötsel och underhåll, och byggentreprenörer som är delaktiga i vår nyproduktionsverksamhet. Vi köper varor och tjänster från bland annat energi-, it- och telebolag, och lånar kapital från banker. Dessutom anlitar vi konsulter såsom teknikkonsulter och arkitekter med flera. Ofta anlitar leverantörerna i sin tur underleverantörer.

Vanligen har våra leverantörer sin hemvist i Sverige, men till exempel inköp av byggmaterial etc görs även i andra länder i Europa och övriga världen.

Vår Uppförandepolicy understryker de policys och riktlinjer som styr Wallenstamkoncernen i förhållande till medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners. Målsättningen är att ha ett miljömässigt, socialt och affärsmässigt engagemang i allt vi gör och bygger på att följa lagar och regler liksom att tillämpa ansvarsfulla affärsmetoder som präglas av hög affärsmoral och god affärssed.

Det är viktigt för oss att våra Wallenstam Partners och leverantörer arbetar i linje med våra värderingar och på det sätt som vi bedriver vår verksamhet, och vi arbetar för att utbilda och informera våra leverantörer och entreprenörer om innehållet i uppförandepolicyn.