Intressentdialog

De intressentgrupper som bedömts som primära har en direkt påverkan på Wallenstams organisation, alternativt Wallenstam har en direkt påverkan på dem, såsom kunder, leverantörer och samarbetspartners, aktieägare, medarbetare samt staden. Därutöver finns andra viktiga intressentgrupper, såsom media, branschorganisationer, ideella organisationer, etc.

Vi har en kontinuerlig dialog med våra intressenter genom exempelvis nyhetsbrev, pressinformation, finansiella rapporter, muntliga presentationer, kontinuerliga möten, uppföljningar, analyser samt genom undersökningar som NMI, NKI, varumärkesanalys, investerarenkäter, etc.

I kontakten med intressenterna har ett antal olika hållbarhetsområden identifierats som viktiga. Med utgångspunkt i dessa har en väsentlighetsanalys genomförts, och resulterat i prioriterade områden för Wallenstams hållbarhetsarbete.

Väsentlighetsanalys

Varje relevant aspekt har bedömts utifrån:

  • vilken betydelse aspekten har för Wallenstams intressenter
  • vilken direkt påverkan aspekten har på Wallenstams verksamhet

De frågor som har har både stor betydelse för intressenterna och en stor påverkan på Wallenstam, är de som prioriteras.

Initialt har vi genomfört en bred kartläggning genom insamling i enkätform, där vi fick in cirka 850 svar från personer i olika intressentgrupper. Analysen, som visar att våra viktigaste intressentgrupper är relativit samstämmiga i sina kärnfrågor, resulterade i åtta identifierade aspekter som Wallenstam prioriterar, utvecklar och följer upp under affärsplanen. Vi avser att kontinuerligt fördjupa dialogen och kalibrera resultatet genom exempelvis intervjuer med utvalda intressenter.

Fokusområden
De åtta aspekterna som redovisas i vår hållbarhetsrapportering kan sammanfattas i följande fokusområden:

  • ta ett aktivt samhällsansvar,
  • bidra till en minskad resursanvändning,
  • satsa på förnybara energikällor och energieffektiv byggnation,
  • kontinuerligt förbättra fastigheternas miljöstatus och prestanda, samt
  • värdeskapande genom lönsam utveckling.