Aktiehistorik

ÅrEmissionFörändring av aktiekapital, krAktiekapital, krAntal aktierNominellt väde, kr
1960 Ursprungligt kapital   200 000 200 1 000
1984 Fondemission 9:1 1 800 000 2 000 000 2 000 1 000
1984 Split 1000:1   2 000 000 2 000 000 1
1984 Nyemission 1:2 till 32 kr 1 000 000 3 000 000 3 000 000 1
1986 Fondemission nom. 1 till 10 kr 27 000 000 30 000 000 3 000 000 10
1986 Nyemission 1:3 till 75 kr 10 000 000 40 000 000 4 000 000 10
1987 Fondemission 1:1 40 000 000 80 000 000 8 000 000 10
1995  Nyemission apport till 43 kr 109 302 320 189 302 320 18 930 232 10
2000 Aktieinlösen -9 396 690 -9 396 690 17 990 563 10
2001 Nedsättning -7 376 200 172 529 430 17 252 943 10 
2002 Nedsättning  -11 363 000 161 166 430 16 116 643 10
2003 Nedsättning -13 115 000  148 051 430 14 805 143 10
2004 Nedsättning -10 051 430 138 000 000 13 800 000  10
2005 Split 5:1   138 000 000 69 000 000 2
2005 Nedsättning -7 000 000 131 000 000 65 500 000
2006  Nedsättning -3 000 000 128 000 000 64 000 000 2
2007 Nedsättning -4 000 000 124 000 000 62 000 000 2
2008  Nedsättning -6 000 000 118 000 000 59 000 000 2
2011 Split 3:1   118 000 000 177 000 000 0,67
2011 Nedsättning -3 333 333 114 666 667 172 000 000 0,67 
2012 Fondemission 57 333 333  172 000 000 172 000 000 1
2013 Nedsättning -2 000 000 170 000 000 170 000 000 1
2015 Split 2:1   170 000 000 340 000 000 0,50
2017 Nedsättning -5 000 000 165 000 000 330 000 000 0,50

Data per aktie

Den genomförda aktiespliten, liksom de återköp vi gör, syftar till att göra aktien mer attraktiv. Genom aktiespliten blir det möjligt för fler att köpa och äga en större aktiepost.

— Susann Linde, CFO och IR-ansvarig

Återköp av aktie

Wallenstam har mandat genom beslut på årsstämmor att återköpa Wallenstamaktier. Syftet är att eventuella förvärv ska kunna justera bolagets kapitalstruktur och på så sätt bidra till ett effektivare utnyttjande av bolagets resurser. Wallenstam har sedan år 2000 använt den möjligheten genom regelbundna återköp.

Wallenstams återköp grundas årligen på ett beslut vid den ordinarie bolagsstämman. Där beslutas om stämman bemyndigar styrelsen att, med vissa restriktioner, besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Offentliggörande av återköp
Wallenstams återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Stockholmsbörsens hemsida, som uppdateras dagligen.

Restriktioner för återköp
För återköpen gäller ett antal restriktioner. Dessa följer av bolagsstämmans beslut, lagstiftning och andra regler. Begränsningarna är:

  • 10-procentsregel. Wallenstam får högst äga 10 % av de egna aktierna vid ett givet tillfälle.
  • Fritt eget kapital. Endast fritt eget kapital får nyttjas för återköp av egna aktier.
  • Insiderregeln. Inga köp får ske under en period av 30 dagar före rapportdatum samt under själva rapportdagen. Wallenstam anses då ha så god information om resultatet att man är att betrakta som en insider.
  • Kursintervallet på börsen. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
  • Allmänna återköpsregler. Bland dessa kan nämnas att Wallenstam inte får påverka handeln i den egna aktien genom att köpa mer än 25 % av det genomsnittliga antal aktier per dag som omsatts under de fyra föregående kalenderveckorna. Undantag medges för så kallade blockaffärer.

Utdelningspolicy

Det redovisade resultatet ska i första hand återinvesteras i rörelsen för att möjliggöra en fortsatt utveckling av koncernens kärnverksamhet och därigenom skapa en ökad substanstillväxt. Ambition är även att verksamheten ska ge en långsiktig och stabil utdelningsnivå över tiden.  Det utdelningsbara beloppet ska dock inte överstiga resultat före värdeförändringar och nedskrivningar med avdrag för resultatandel i intresseföretag och efter schablonskatt.

Vid bedömning av utdelningens storlek ska även hänsyn tas till koncernens investeringsbehov, konsolideringsbehov och ställning i övrigt samt att koncernens framtida utveckling ska ske med bibehållen finansiell styrka och fortsatt god handlingsfrihet.

Utdelning, kr/aktie

2019 2018
2017 2016 2015 2014
   - 1,90 1,80 1,70 1,50 1,13