Målet att under perioden 2019-2023 uppnå en substansvärdesökning om 40 kr/aktie motsvarar en ökning om 50 % från och med den 1 oktober 2018.

Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2018 till 79,20 kr/aktie vilket är startpunkten för mätningen. Den 30 september 2020 uppgick substansvärdet till 95,10 kr/aktie, en total ökning om 15,90 kr/aktie hittills i affärsplanen.

Substansvärdet beskriver koncernens samlade värde och innefattar eget kapital samt uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatteskuld avser i huvudsak skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på koncernens fastigheter. Substansvärdesökningen skapas genom framgångsrik uthyrning, effektiv förvaltning, värdeskapande investeringar, kostnadseffektiv nyproduktion och en god affärsverksamhet.