Styrande klimatmål

I vårt hållbarhetsarbete har vi beslutat om fyra klimatmål enligt nedan:

 • Wallenstam ska minska CO2-utsläppen från byggverksamheten med 10 % per kvadratmeter.
 • Wallenstam ska minska CO2-utsläppen från fastigheternas energianvändning med 15% per uppvärmd kvadratmeter.
 • Wallenstam ska minska fastigheternas restavfall med 10 % per kvadratmeter.
 • Wallenstams tjänsteresor ska genomföras med elbil, tåg eller via fullt klimatkompenserad och biobränslebaserad flygresa.

Utöver det har vi valt att prioritera fem globala mål inom FN:s Agenda 2030. De målen och områden som vi fokuserar på inom vårt hållbarhetsarbete är jämställdhet, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbara städer och samhällen samt att bekämpa klimatförändringarna.

Wallenstam verkar för långsiktig hållbarhet för företag och människor. Vi jobbar aktivt med handlingsplaner för att minska miljöbelastningen. Vi satsar på att minska vår egen energiförbrukning och vi är självförsörjande på grön el genom egen produktion.

Jämställdhet

För oss är jämställdhet och mångfald viktiga principer såväl vid rekryteringar som i vårt interna arbete. Samarbetsklimatet inom bolaget präglas av en positiv människosyn och av ömsesidig respekt för medarbetarna. Jämställdhet för oss innebär bland annat att:

 • Vi strävar efter en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av tjänster.
 • Vi skapar samma förutsättningar oavsett kön vid personalutveckling, lönesättning och flexibla lösningar för att förena föräldraskap och arbete.
 • Alla anställda har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter.

Hållbar energi för alla

Vi är sedan 2013 självförsörjande på förnybar energi genom egen produktion. Därtill satsar vi ytterligare på energieffektiva förnybara lösningar när vi utvecklar våra fastigheter. Några konkreta exempel är att vi:

 • Samarbetar med våra kunder och partners för genomföra insatser, aktiviteter och arbetssätt som minskar miljöpåverkan så som att:
  • Minska energianvändningen i våra fastigheter.
  • Minska fjärrvärme, ta bort fossil och öka andelen förnybar energi i koncernen/i våra fastigheter.
  • Installera solenergi/batterilagring på flera fastigheter. Hela fastighetsbeståndet har analyserats för att undersöka förutsättningar för installation av solceller. Utöver det undersöks förutsättningarna för solceller över i samtlig nyproduktion. 
 • Investerar i forskning kring solenergi och energilagring för att öka kunskapen om hur vi under projekteringen av nya fastigheter kan bygga in lagringslösningar. Vi tittar även på solenergilösningar för varmvatten med tillhörande ackumulatortankar.
 • Fortsätter utvecklingen av avancerad mätteknik i driften för att kunna följa upp och arbeta med förbättringar.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi har en flexibel och riskminimerad affärsmodell som gör att våra kunder, medarbetare och ägare kan känna förtroende. Vi arbetar aktivt för anständiga arbetsvillkor och säkrar en långsiktig ekonomisk tillväxt genom att:

 • Vi har en verksamhet som fokuseras till områden med tillväxt och stark efterfrågan. Det ger utrymme att återinvestera i verksamheten, skapa trygga arbetstillfällen och värde för kunder och ägare.

 • Som bolag eftersträvar vi stabilitet genom effektiv organisation och krav på direktavkastning före byggstart och vi arbetar för att skapa positiva arbetsförhållanden. Arbetsplatsen ska präglas av arbetsglädje, lyhördhet, entusiasm, samarbetsvilja, respekt och en öppen och tillåtande atmosfär.
 • Vid upphandling av entreprenörer och inköp av tjänster reglerar vi i avtal vilket ansvar våra partners ska ta för affärsetik, miljö, arbetsförhållanden, säkerhet med mera.

Hållbara städer och samhällen

Wallenstam vill bidra till en god levnadsstandard för många människor genom att producera bostäder, främst hyresrätter, och utveckla trygga, säkra och levande stadsdelar. Några konkreta exempel är att vi:

 • Bidrar till forskning, deltar vi i utvecklingsprojekt och följer kunskapsutvecklingen kring vad som skapar trygghet i stadsutveckling, nyproduktion och förvaltning av bostadsområden. Vi har även ett innovationsråd som lyssnar in vad kunderna efterfrågar och fokuserar på affärsutveckling för verksamheten.

 • Har en övergripande ambition att bygga enligt Miljöbyggnad Silver som fokuserar på energi, innemiljö och materialval. Vi fokuserar även på att uppnå lägre energianvändning vid ombyggnationer.

 • Erbjuder våra hyresgäster praktiska och miljövänliga transportlösningar. Vi tittar vi på olika mobilitetslösningar, ger möjlighet till laddning av elfordon och cykelfrämjande insatser etc.

 • Har över 220 så kallade sociala kontrakt med kommuner och myndigheter, där vi tillgängliggör boende till personer som har svårt att få ett vanligt kontrakt. Vi stödjer även ungdomsverksamhet i lokalsamhället där vi verkar för att motverka utanförskap och att skapa stadsdelar där alla kan känna sig inkluderade. Läs mer om vårt sociala engagemang och CSR-arbete här

Bekämpa klimatförändringar

I arbetet med att bekämpa klimatförändringar arbetar vi för att årligen minska vår miljöpåverkan, genom insatser inom fokusområdena energi, transporter och resurser.

 • Inom fokusområde energi innebär det att vi är självförsörjande på förnybar energi genom egen produktion.
 • Inom område resurser medvetet arbeta med avfallshantering, återvinning och byggnadsmaterial. Arbetet är påbörjat, handlingsplaner, aktiviteter och rutiner utvecklar vi successivt.
 • Inom området transporter i arbeta vi för en minskad klimatpåverkan genom:
  • 100 % fossilfria fordon
  • Samarbeta med entreprenörer, leverantörer inom bygg och förvaltning för att förbättra transporter
  • Erbjuda laddstationer (cykel/bil) i våra nyproduktioner och befintliga fastigheter samt mobilitetslösningar genom Wallenstam Go till samtliga hyresgäster.