Tilldelning

Maximalt 8 000 000 syntetiska optioner ges ut och fördelningen bland de anställda beslutas av styrelsen varvid bl.a. den anställdes prestation samt dennes position inom och betydelse för Wallenstam beaktats. Totalt kommer cirka 7,25 % av de syntetiska optionerna att tilldelas ledande befattningshavare (idag sju personer). De syntetiska optionerna tilldelas vederlagsfritt. Den anställde erlägger därefter skatt på det förmånsvärde som uppkommer.

Kostnader

Initialt uppstår ingen kostnad för Wallenstam för optionsprogrammet utöver arbetsgivaravgifter på de utgivna optionerna. Den framtida kostnaden för Wallenstam beror på kursutvecklingen på Wallenstamaktien. Den maximala kostnaden för optionsprogrammet för Wallenstam ska totalt sett inte överstiga 250 Mkr under perioden.