Synpunkter

Samrådstiden för projektet har gått ut

 

Med anledning av coronakrisen skickas eventuella synpunkter på förslaget skriftligen direkt till Camilla Kylin via e-postadress camilla.kylin@norconsult.com, alternativt postadress Camilla Kylin, Gökvägen 5B, 448 35 Floda.

Ev. synpunkter ska inges senast den 7 maj 2020.

 

I och med samrådsprocessen har personuppgifter, i form av kontaktuppgifter (exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-mailadress) behandlats. Information har inhämtats från Lantmäteriets fastighetsregister. De personuppgifter som har samlats in hade till syfte att kommunicera information till berörda och inhämta synpunkter i och med den planerade byggnationen på Carlandersplatsen. Personuppgifterna kommer att sparas under den tid som tillståndsprocessen avseende vattenverksamhet vid Carlandersplatsen pågår. För mer information om behandling av dina personuppgifter se https://www.wallenstam.se/sv/wallenstam/behandling-av-personuppgifter/. Personuppgiftsansvarig är Wallenstam AB.