Omvärld

Omvärldsrisker är främst kopplade till risker som ligger utanför vår verksamhet, exempelvis i form av förändrade marknadsförutsättningar.

Värdet på fastigheterna påverkas både av vårt agerande i fastighetsförvaltningen och av det allmänna marknadsläget. Fastigheter i attraktiva lägen minskar risken för värdenedgång i lågkonjunktur. Per den 30 september 2020 uppgår det bedömda marknadsvärdet till cirka 56 Mdr. En värdeförändring på +/-10 % motsvarar en värdeförändring om cirka 5,6 Mdr. Små förändringar i direktavkastningskravet ger stora förändringar på värdet. En generell förändring av fastigheternas direktavkastningskrav med 0,25 procentenheter motsvarar cirka -3,2 Mdr eller + 3,8 Mdr.

Faktorer som räntehöjningar ger ökade kostnader och stor påverkan på resultatet. Wallenstams hantering innefattar en låneportfölj med olika löptider, där lånen är fördelade mellan olika kreditformer och kreditgivare. Räntederivat används för riskspridning.

Utbud och efterfrågan på Wallenstams produkter kan variera över tid. Wallenstam äger och förvaltar fastigheter i attraktiva områden som kännetecknas av tillväxt och stark efterfrågan. Vi har en flexibel affärsmodell som ger möjlighet att anpassa utbud, upplåtelseform, etc, vid förändrad efterfrågan. Lyhördhet för marknadsutvecklingen liksom framförhållning är två nyckelfaktorer.

Wallenstam följer utvecklingen i lagstiftning och regelverk kopplat till frågor som rör vår verksamhet. Rättsfall och regelförändringar som kan leda till ändrade förutsättningar tolkas och vi är proaktiva för att kunna möta nya krav, praxis och lagar.

Känslighetsanalys kassaflöde 2019-12-31 Mkr
Hyresförändring bostäder, 1 % 9,4
Hyresförändring omförhandlingsbara lokalkontrakt, 1 % 1,9
Förändring av driftkostnader, 1 % 5,0
Förändring av låneräntan, 1 procentenhet (årsbasis) 134
Känslighetsanalys, Fastighetsvärde vid
andra direktavkastningskrav 2019-12-31
Mkr
0,50 procentenheter lägre 60 377
0,25 procentenheter lägre 56 027
0,10 procentenheter lägre 53 753
Fastighetsvärde enligt vår bedömning 52 354
0,10 procentenheter högre 51 104
0,25 procentenheter högre 49 233
0,50 procentenheter högre 46 489