EN

Information om vår behandling av personuppgifter

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig
Wallenstam AB (publ), org.nr. 556072-1523, tillsammans med de juridiska personer (koncernföretag) som vid varje tillfälle finns angivna i koncernföretagslistan på www.wallenstam.se (”Wallenstam”, ”oss” och ”vi”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen de personuppgifter som lämnas via vår hemsida och som i övrigt lämnas vid dina kontakter med Wallenstam. Wallenstam har även utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa Wallenstam att följa gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgift
Med personuppgifter avses all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Personuppgifter som vi sparar
När du lämnar uppgifter på www.wallenstam.se, använder våra tjänster, kontaktar vår kundtjänst eller i andra sammanhang är i kontakt med oss kan du behöva ange personuppgifter.

De personuppgifter som kan inhämtas kan exempelvis vara; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, IP-adress eller annan information som är nödvändig för att kunna erbjuda dig den bästa servicen och kunna hjälpa dig vid frågor.

Laglig grund för behandling av personuppgifter
För att vi ska ha rätt att inhämta och behandla dina personuppgifter stödjer vi oss på olika lagliga grunder beroende på i vilken situation personuppgifterna inhämtas och behandlas.

En sådan laglig grund är att det finns ett berättigat intresse till behandlingen. I dessa fall görs det en intresseavvägning om ett sådant berättigat intresse väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Ett berättigat intresse är exempelvis att vi svarar på dina frågor och kommunicerar med dig för att kunna hjälpa dig och ge dig den bästa servicen när du är i kontakt med oss, utan att det handlar om att fullgöra ett avtal, eller att vi kan skicka ut erbjudanden där vårt berättigade intresse är att marknadsföra våra tjänster.

I andra fall är behandlingen nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal du vill ingå, exempelvis som hyresgäst eller leverantör.

Behandlingen kan även vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller skydda dina eller tredje parts intressen.

I vissa fall behöver du lämna ett samtycke. Om behandling av dina personuppgifter skulle kräva ett sådant samtycke inhämtar vi det separat. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke.

Du kan också godkänna att vi använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies på www.wallenstam.se).

Om du inte accepterar vad som sägs i denna information ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller våra tjänster.

Ändandamålen för behandling av dina personuppgifter
För att erbjuda dig den bästa servicen och kunna hjälpa dig om du har frågor kan dina personuppgifter användas för att administrera dina ärenden hos oss, erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats, kommunicera i samband med olika typer av erbjudanden och information, förbereda, administrera och fullfölja avtal, hantera och administrera kommunikation med dig när du i övrigt är i kontakt med Wallenstam, genomföra marknadsundersökningar, utveckla våra tjänster, granska och analysera användandet av våra tjänster, föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler, följa upp interna rutiner och policys, tillhandahålla bostadsuthyrning, lokaluthyrning, intresseanmälan, bostadskö, tjänsten ”Mina sidor” och vår hemsida.

Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register för ovanstående syften för att upprätthålla en god kund- och registervård. Uppgifterna kan även användas i syfte att upptäcka och förhindra bedrägerier.

Uppgifterna kan även användas för att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift och för att fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk.

Vid ingående av avtal kan det finnas närmare information om personuppgiftsbehandlingen som i så fall framgår av avtalet.

Tillgång till personuppgifterna
Vi vill att du ska känna dig trygg med att låta Wallenstam behandla personuppgifter om dig. De personer inom Wallenstam som är direkt berörda av personuppgifterna för att kunna uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna är avsedda får tillgång till och behörighet till de inhämtade personuppgifterna om dig.

Wallenstam använder även leverantörer såsom betalningsförmedlare och datalagringstjänsteleverantörer för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. I vissa fall används även leverantörer för att exempelvis få hjälp med administration eller support av våra IT-system. I dessa fall har Wallenstam ingått avtal gällande leverantörens ansvar såsom personuppgiftsbiträde till Wallenstam eftersom det kan innebära tillgång till dina personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdesavtalet säkerställer att dina personuppgifter skyddas. När Wallenstam delar dina personuppgifter kommer dessa användas för samma ändamål som Wallenstam från början samlade in dem för. I händelse av företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation kan personuppgifterna komma att lämnas ut till efterföljande ägare, delägare och deras rådgivare i samband med omorganisationen.

I övrigt delar Wallenstam endast dina personuppgifter med tredje part om detta är ett krav enligt lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda tredje parts berättigade intressen.

Överföring till tredje land
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits när du lämnar dina personuppgifter. I sådana fall sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal där det antingen finns ett beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå eller att överföringen omfattas av sådana lämpliga skyddsåtgärder som stadgas i dataskyddsförordningen. Du får då samtidigt information om till vilka länder utanför

EU/EES som överföringen sker och var och hur du kan få tillgång till eller erhålla handlingar gällande de skyddsåtgärder som gäller för överföringen till dessa länder.

Lagringstider
Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Om du enbart har varit i kontakt med oss för att ställa en allmän fråga raderas dina personuppgifter i huvudregel när ärendet har avslutats. Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ett kundförhållande till oss, kommer dina personuppgifter i normalfallet att lagras i upp till två år från dagen för avregistrering. Undantag gäller när underlag behöver sparas enligt bokföringslagen, annan lag eller om det finns ett berättigat intresse härtill. Om det finns misstanke om att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna har utretts.

Säkerhet
Det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför arbetar vi effektivt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse, såsom att skydda våra fysiska servrar såväl som att skydda våra system genom brandväggar m.m. Vi arbetar också på ett sätt som innebär att endast de som måste ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna uppfylla de ändamål för vilken behandlingen sker ges behörighet att få åtkomst till personuppgifterna. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Dina rättigheter
Wallenstam är måna om att du är medveten om dina rättigheter och att du när som helst kan kontakta oss för utövandet av nedanstående rättigheter. Under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan finns information om vart du kan vända dig.

Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Om du vill återkalla ditt lämnade samtycke ber vi dig att kontakta Wallenstam snarast. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingar som utförts före återkallelsen skett.

Rätt att begära tillgång till personuppgifter
Wallenstam vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas eller få insyn i vilka personuppgifter Wallenstam behandlar om dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du kommer då samtidigt att få information om ändamålen med behandlingen, vilka personuppgifter behandlingen gäller, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till och om möjligt, den förutsedda period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras eller de kriterier som används för att fastställa perioden. Information om ytterligare rättigheter tillhandahålls samtidigt och du kommer att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att dina felaktiga personuppgifter rättas utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering av personuppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Wallenstam kommer utan onödigt dröjsmål att radera personuppgifterna på din begäran i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag. Denna rätt gäller exempelvis när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar ditt samtycke, invänder mot behandlingen, personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, så länge det inte finns något skäl enligt tillämplig lag som gör behandlingen nödvändig. En behandling kan exempelvis vara nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling
Du har också rätt att begränsa Wallenstams behandling av dina personuppgifter. Detta kan du exempelvis göra om du bestrider personuppgifternas korrekthet, om behandlingen är olaglig, om personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller i väntan på eventuell kontroll av om Wallenstams berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att invända mot behandling
Du har även rätt att när som helst invända mot Wallenstams behandling av dina personuppgifter när det gäller exempelvis direkt marknadsföring eller av skäl som hänför sig till din specifika situation när behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse.

Rätt till dataportabilitet
Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförda till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt, s.k. rätt till dataportabilitet. Detta gäller när behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Rätt att inge klagomål
Om du anser att Wallenstam har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om Wallenstams behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter får du gärna höra av dig till:

Wallenstam AB
Att: Dataskyddsombud
401 84 Göteborg
Telefon: 031-20 00 00
dataskydd@wallenstam.se

Uppdatering av information om personuppgiftsbehandling
Wallenstam har rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.wallenstam.se. Vi kommer även att meddela detta när du loggar in på Mina Sidor och på de digitala kanalerna i övrigt.

Denna webbplatsinformation om Wallenstams personuppgiftsbehandling är uppdaterad den 13 december 2022.
Version 1.54

Wallenstam AB (publ)