Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Vägvalet har ett blockavtal med Wallenstam där vi hyr lägenheter som vi i vår tur hyr ut via andrahandskontrakt till personer som vi arbetar med på uppdrag av socialtjänsten.
Vägvalets uppdrag är generellt att genom stöd och behandling hjälpa människor som av olika orsaker inte har det bra i livet. Något förenklat kan man säga att personen i fråga inte mår bra och att de därför saknar bostad, sysselsättning och inte befinner sig i positiva sammanhang i övriga livet. Vägvalets uppdrag är att hjälpa dessa människor att skapa goda förutsättningar så att de på sikt kan bli självförsörjande och inte behöver stöd från varken Vägvalet eller socialtjänsten.

Samarbetet med Wallenstam är en mycket viktig del för oss som gör det möjligt för oss att hjälpa dessa människor med en bostad. Vårt ansvar gentemot Wallenstam är att genom behandling och boendestöd se till att våra hyresgäster mår bra och har en trygg boendesituation samt att de uppfyller det regler som finns i hyreshus utifrån hyreslagen.

Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Vägvalet har samarbetat med Wallenstam i 13 år.

Hur funkar samarbetet?
Samarbetet fungerar mycket bra eftersom båda parter drivs av att skapa goda förutsättningar för de personer vi finns till för -våra hyresgäster. Flera av de hyresgäster som bott i Wallenstams lägenheter via andrahandskontrakt genom Vägvalet har i dag ett arbete med egen försörjning och ett förstahandskontrakt direkt med Wallenstam. Det är väl i sig ett gott betyg på att samarbetet fungerar bra. 

Hur är känslan i den dagliga kontakten med Wallenstam?
Trots att Wallenstam är ett stort företag så blir jag alltid bemött på ett personligt och positivt sätt utan att det blir på bekostnad av effektiviteten och professionaliteten. Känslan är att tillsammans går det alltid att lösa både små och stora problem.  

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam? Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag?
Jag har ingen erfarenhet av att samarbeta med andra fastighetsbolag. Men det jag tycker är unikt är att Wallenstam har ett stort socialt engagemang även för de personer som på grund av sin historia står utanför bostadsmarknaden men som anstränger sig för att förändra sin situation och tar emot hjälp.

Kort fakta om Vägvalet
Vägvalet Väst AB bedriver utveckling och förändringsarbete med barn, ungdomar, vuxna med tillhörande nätverk. Tjänsterna upphandlas via ramavtal av främst Göteborgs Stad men även fler ramavtal med andra kommuner finns.

Vägvalet har idag fyra olika behandlingsområden. Öppenvård, Öppenvård i kombination med boende i lägenhet, heldygnsvård i ett hem för vård och boende (HVB), samt familjehemsverksamhet. Dessa fyra verksamheter kompletterar varandra och bildar tillsammans en vårdkedja. Vårdkedjan ger uppdragsgivarna fler valmöjligheter att inom Vägvalets verksamhet välja den vårdform som passar individen bäst.

Insatserna är framtagna för att passa klienter vilka önskar en individuell behandlingsform. I behandlingen arbetar vi utifrån tre huvudområden. Områdena är boende, utbildning och nätverk. Boende innebär att vi  erbjuder varje individ ett tryggt boende på HVB, i familjehem, eller i lägenhet där klienterna ges goda förutsättningar att utvecklas. Utbildning innebär att vi hittar varje individs utbildningsmöjligheter. Via individuell skolplanering eller lärlingsarbete på en speciellt utvald arbetsplats tillägnar sig klienterna utbildning och erfarenhet för att finna en produktiv plats i samhället. Nätverk innebär att vi arbetar med att skapa möjligheter i relationer och i de nätverk av människor som finns runt klienten. Behandlingsinsatserna inriktas på de problemområden uppdragsgivaren angivit i vårdplanen.

Läs mer om Vägvalet här