GRI-data
Nedan återfinns information om de GRI-indikatorer som inte redovisas på annan plats på Wallenstams webbplats.

G4-10: Antalet anställda uppdelat på anställningsform, anställningstyp, kön och region
Medelantalet anställda under 2016 uppgick till 227 st. 57 % är kvinnor, 43 % är män. Cirka 25 % av medarbetarna finns i Stockholm, övriga i Göteborg. Samtliga av koncernens anställda är tillsvidareanställda, med undantag av fem personer som är provanställda och åtta personer som har visstidsanställning, exempelvis i form av vikariat. Elva personer arbetar deltid, alla är tillsvidareanställda. Wallenstam har ingen påtaglig variation av antalet anställda under året.

G4-14: Om och hur försiktighetsprincipen tillämpas i organisationen
I många fall agerar Wallenstam i enlighet med försiktighetsprincipen, även om vi inte använder den som begrepp i styrning och strategier. Exempelvis används försiktighetsprincipen i vårt arbete med att identifiera, analysera och följa upp risker.

G4-16: Medlemsskap i föreningar som och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer
Representanter för Wallenstam är representerade i styrande organ för bland andra Avenyföreningen, Fastighetsägarna Göteborg 1:a regionen, Nordisk Byggdag och Barn i Nöd.

G4-20,21: Redogörelse för varje väsentlig aspekts påverkan inom och utanför organisationen

GRI-aspekt Avgränsningar
Ekonomiskt resultat Egen verksamhet
Energi Egen verksamhet samt såld energi
Vatten Egen verksamhet samt kund
Utsläpp till luft Egen verksamhet samt kund
Efterlevnad av miljölagstiftning Egen verksamhet
Icke-diskriminering Egen verksamhet
Antikorruption Egen verksamhet
Lagefterlevnad Egen verksamhet
Produktmärkning Egen verksamhet samt leverantörsled

 

G4-EN3: Energianvändning inom organisationen

  MWh
Total energianvändning, ej förnybar 78 362
Total energianvändning, förnybar 59 991
Total el 47 950
Total värme 89 620
Total kyla 783
Såld el 381 046
Egen produktion av el från förnybara källor  
Vindkraftsel 415 300

Uppgifterna ovan avser 2015.

 

G4-EN6: Minskning av energianvändning

  MWh
Total reduktion 78 362
Reduktion el 47 950
Reduktion värme 89 620
Reduktion kyla 783

Uppgifterna ovan avser 2015, minskningen är beräknad utifrån basåret 2014.