Klicka här för att komma direkt till anmälan och förhandsröstning.

Använd dator eller surfplatta för att rösta. Det går inte att använda mobiltelefon.
Klicka här

Anmälan mm

Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 september 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman genom att ha avgivit sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 29 september 2020.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 22 september 2020. Aktieägaren bör i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förhandsröstning

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 29 september 2020. Formuläret kan skickas via e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu med angivande av Wallenstam AB i ärenderaden eller via post till Wallenstam AB (publ), Extra bolagsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Wallenstams hemsida, se länken ovan. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsformuläret skickat per post vänligen kontakta Louise Wingstrand på telefon 031-743 95 91.

Handlingar inför extra årsstämma 2020