Anmälan m.m.

Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 april 2021, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman genom att ha avgivit sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 26 april 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 21 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 26 april 2021. Formuläret kan skickas via  post till

Wallenstam AB (publ)
Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com med Wallenstam angivet i ärenderaden.

Aktieägare som är fysisk person kan även ge in ifyllt formulär elektroniskt genom signering med BankID enligt instruktioner här.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret, som du hittar här.

Fullmaktsformulär återfinns här

Frågor

För frågor om årsstämman, vänligen kontakta:

Euroclear Sweden AB
Telefon: 08-402 91 33 (måndag–fredag kl. 09.00–16.00)

Louise Wingstrand på Wallenstam AB
Telefon: 031-743 95 91

Handlingar inför årsstämman 2021