EN

Kv. Väven (D) Invändiga arbeten fortsätter. Ställningen på hus 1 monteras ned. Finplanering av mark på Bruksgatan utanför hus 2 har startat.                 

Uthyrning av Kv. Väven påbörjas under oktober.

Just nu pågår invändiga rivningsarbeten av byggnaden mot Viola Gråstens Plats/Väven. Rivningsarbetet löper på enligt tidsplan. När rivningen är klar återställer vi fasaden mot Wallenstam arena samt fasaden mot den del som rivits. I samband med detta iordningsställs den nya gårdsytan. Arbetet beräknas bli färdigt under våren 2022.

Kv. Skogsvaktaren (E) Bottenplatta till hus A är klar. Montage av stommen för hus B har påbörjats. Det innebär mycket trafik till och från arbetsplatsen. Arbete pågår fram till kl. 18.00 på vardagar och mellan kl. 08.00-16.00 på lördagar.

Kv. Smedjan (C) Husen har nu nått sin fulla höjd och snickeriarbete pågår på taket. De reser ställningar inför fasadarbeten. Bygget innebär en hel del transporter samt ljudstörande arbeten i form av håltagning i betong.

Padelhall (A) Just nu pågår arbete med att gjuta bottenplatta och väggar. Detta projekt har väldigt stort hållbarhetsfokus, i allt från transporter till hur vi har hanterat det material vi inte kunnat återanvända. Målet har varit att kunna återanvända så mycket som möjligt. Förhoppningen är att den ska stå klar under första kvartalet 2022.

Övrigt
Arbete på våra byggarbetsplatser kan komma att pågå kvällar och helger.

Återmontering av gatsten på Bruksgatan kommer utföras senare i projektet.

Pågående arbeten Härryda kommun
Vägar nära Massetjärn först ut:
I den första etappen av kommunens planerade vägarbeten ingår del av Wendelsvägen, Fabriksvägen och en del av Långenäsvägen.
I Långenäsvägens västra del utökas kapaciteten för vatten och avlopp genom nya ledningar. En ny pumpstation byggs vid utloppet i Massetjärn för att kunna hantera behoven från de nya bostäderna. Så länge ledningsarbetet pågår kommer trafiken att ledas om via Rörsvängen och över Långenäsparkeringen.

Rondell och busshållplats: I korsningen Långenäsvägen och Fabriksvägen byggs en cirkulationsplats. På den östra sidan om cirkulationen anläggs en ny busshållplats för kollektivtrafiken.

Nya gång- och cykelvägar: På Fabriksvägen mellan bron och det blivande torget anläggs nya vatten- och avloppsledningar. Fabriksbron renoveras och gångbanan byter sida till den östra sidan av bron för att på så sätt knyta ihop den nya busshållplatsen med fabriksområdet.

Norr om Massetjärn: Längs Wendelsvägen norr om tjärnen rustas ledningsnätet upp. En ny gång- och cykelbana byggs längs den södra sidan om Wendelsvägen. På sikt kopplar dessa arbeten ihop fabriksområdet med arbeten som kommunen utför i Gärdesområdet framöver.

Viola Gråstens plats: Arenatorget samplaneras med Wallenstams byggnationer i närheten. Torget väntas bli klart under 2022.

Bor du i närheten och vill ha information om pågående arbeten?
Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på molnlyckefabriker@wallenstam.se